Deklaracja dostępności
Wstęp
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej oraz ogólnodostępnych podstron serwisu internetowego Zakładu Astrofizyki I Centrum Astronomicznego.
Data publikacji strony internetowej 2008-01-01.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niezgodności powyższe są sukcesywnie usuwane poprzez dodawanie warstwy tekstowej do udostępnianych plików.
Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Astrofizyki I Centrum Astronomicznego.
Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej webmaster@ncac.torun.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Zakład Astrofizyki I Centrum Astronomicznego, ul. Rabiańska 8, 87-100 Toruń. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rabiańskiej. Na parter prowadzą schody. Recepcja znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego. Budynek jest obiektem zabytkowym, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajlowskim ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pliki cookies Polityka Prywatności Deklaracja dostępności © Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Toruniu